ubezpieczenie

 • 100% koszty koniecznego leczenia (ambulatoryjnie lub w szpitalu)
 • 100 % koszty usług stomatologicznych
 • gwarantowana stabilność składki /garantierte Beitragsstabilität - keine Beitragsanpassungen
 • ubezpieczenie bez udziału własnego w kosztach leczenia /ohne Selbstbeteiligung (SB 0,00 €)
 • ubezpieczenie bez konieczności badania lekarskiego oraz stomatologicznego
 • ubezpieczenie bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
 • ubezpieczenie bez konieczności zawierania umowy na wypadek wymagania opieki /ohne Pflegeversicherungpflicht
 • ubezpieczenie bez konieczności doliczania ustawowego 10% dodatku do taryfy głównej /ohne Altersrückstellungspflicht 
 • ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej do trzech miesięcy po opuszczeniu Niemiec
 • koszty transportu zwłok do kraju ojczystego pokrywane do 10.000,00 €
 • serwis z wydłużonym czasem pracy, 7 dni w tygodniu, również przez polski tel.: +48 (0)22 2578550

ubezpieczenia w Niemczech

Odszkodowanie za wypadek w Niemczech

W Niemczech, podobnie jak w Polsce, obowiązuje generalna zasada, że poszkodowany może dochodzić od sprawcy wypadku bądź jego ubezpieczalni, odszkodowania za powstałe szkody rzeczowe i osobowe. W ramach odszkodowania uwzględnia się: zadośćuczynienie za ból i cierpienia oraz utracone korzyści spowodowane wypadkiem.

Najlepszą drogą dochodzenia odszkodowania jest bezpośrednie wystąpienie z roszczeniami do ubezpieczalni sprawcy w Niemczech lub w przypadku, jeżeli sprawcą jest osoba zagraniczna do przedstawiciela ubezpieczalni zagranicznej na terenie Niemiec.

Szkody rzeczowe
Poszkodowanemu przysługują następujące rodzaje roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi powstałymi w wyniku wypadku komunikacyjnego:

1. Faktycznie poniesione koszty naprawy uszkodzonego pojazdu lub koszty naprawy wg. kosztorysu lub opinii rzeczoznawcy.
Uwaga: Inaczej niż w Polsce w razie dochodzenia kosztów wg. kosztorysu lub opinii nie przysługuje zwrot wyliczonego podatku VAT.

W przypadku tzw. szkody całkowitej poszkodowanemu przysługuje prawo do odszkodowania odpowiadającego różnicy między wartością pojazdu sprzed momentu zajścia szkody a wartością oszacowaną po wypadku.
Uwaga: Inaczej niż w Polsce poszkodowany może się zdecydować na remont samochodu i żądać kosztów naprawy, jeżeli nie będą one przekraczały 130% wartości pojazdu sprzed wypadku.

2. Utracona wartość handlowa pojazdu w związku z uszkodzeniami
Z reguły może być dochodzona przy pojazdach, które nie są starsze niż 5 lat oraz mają przejechane nie więcej niż 100.000 km.

3. Koszty dodatkowe zasadniczo dochodzone przez poszkodowanego

a. Koszty sporządzenia opinii przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę
Uwaga: Można żądać zwrotu, jeżeli oszacowana wartość szkody wyniesie co najmniej 700-750 euro, co występuje w zdecydowanej większości wypadków.
Z reguły niemiecki rzeczoznawca rozlicza się z poszkodowanym w formie bezgotówkowej poprzez dokonanie przez poszkodowanego cesji roszczeń w stosunku do ubezpieczalni sprawcy.
Na rynku niemieckim powszechnym jest skorzystanie z rzeczoznawcy niezależnie wybranego przez poszkodowanego. Inaczej niż w Polsce, poszkodowanemu przysługuje prawo wyboru rzeczoznawcy. Niewskazane jest powierzanie wykonania opinii rzeczoznawcy polecanego przez ubezpieczalnię sprawcy. W takim wypadku bezstronność rzeczoznawcy wydaje się być wątpliwa.

b. Koszty doradztwa prawnego przez niemieckiego adwokata związane z dochodzeniem odszkodowania od ubezpieczalni sprawcy (pojazdu)
Uwaga: Inaczej niż w Polsce koszty adwokackie są pokrywane przez ubezpieczalnię już w fazie dochodzenia roszczeń bezpośrednio od ubezpieczalni. Ma to również miejsce w wypadku dobrowolnego uregulowania odszkodowania przez ubezpieczalnię nawet gdy nie dojdzie do żadnej sprawy sądowej. Stąd często adwokaci w ramach doradztwa nie pobierają zaliczki ani innych kosztów, żądając bezpośrednio zwrotu swoich kosztów od ubezpieczalni sprawcy.

c. Koszty wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy lub w przypadku szkody całkowitej na czas niezbędny na zakup pojazdu
Uwaga: Niemieccy rzeczoznawcy określają w swoich opiniach czas niezbędny na poszukiwanie samochodu od 10 do 14 dni. W wypadku szybszego zakupu nowego pojazdu decyduje faktyczny czas jego nabycia.

d. Odszkodowanie za niekorzystanie z pojazdu
Wynagrodzenie z tego tytułu przysługuje poszkodowanemu po dokonaniu naprawy (w tym również we własnym zakresie) i przy nieskorzystaniu z pojazdu zastępczego. Wysokość wynagrodzenia jest z reguły określana w opinii rzeczoznawcy wg. stawki ryczałtowej za dzień. Stawki za niemożność korzystania z samochodu osobowego kształtują się w zależności od marki oraz roku produkcji samochodu na poziomie pomiędzy 15 € a 75 € za dzień.
Uwaga: W przypadku uszkodzenia pojazdu służącego celom zarobkowym musi zostać określona konkretna kwota odszkodowania (np. przy firmie transportowej odpowiadająca kwocie utraconych zarobków wynikających z zawartych umów lub wyliczeń sporządzonych przez doradców podatkowych lub księgowych).

e. Koszty holowania
Z reguły zwracane są koszty poniesione za holowanie z miejsca wypadku do najbliżej położonego autoryzowanego warsztatu.

f. Koszty złomowania
W razie zupełnego zniszczenia pojazdu poszkodowanemu przysługują poniesione przez niego koszty złomowania.
Uwaga: Przy poważniejszych uszkodzeniach pojazdu, jeżeli na pierwszy rzut oka zachodzi ryzyko szkody całkowitej, nieodzownym jest dokonanie wyceny przez rzeczoznawcę na miejscu wypadku w Niemczech oraz zdecydowanie się na złomowanie w Niemczech. Powodem jest nie zwracanie przez ubezpieczalnię kosztów holowania pojazdów do Polski, stąd poszkodowany dokonuje takiego holowania na własne ryzyko.

g. Koszty postojowego
Poszkodowany może dochodzić od ubezpieczalni kosztów związanych z postojem pojazdu na terenie bazy pomocy drogowej lub warsztatu naprawczego do czasu podjęcia decyzji o wyborze warsztatu lub sprzedaży pojazdu.
Koszty postojowe samochodów osobowych w Niemczech kształtują się średnio na poziomie 10-15 EUR za dzień. Przy ich dochodzeniu poszkodowany powinien przestrzegać reguły tzw. minimalizowania poniesionych szkód co oznacza w tym konkretnym przypadku jak najkrótszy postój uszkodzonego pojazdu.

h. Koszty wyrejestrowania i zarejestrowania nowego pojazdu
Przy szkodzie całkowitej poszkodowany może dochodzić kosztów wyrejestrowania i zarejestrowania innego pojazdu.

i. Koszty demontażu i montażu
W razie konieczności złomowania uszkodzonego pojazdu poszkodowanemu przysługuje zwrot kosztów za demontaż urządzeń znajdujących się w pojeździe, takich jak odtwarzacz CD, system nawigacji GPS lub stanowiących wyposażenie dodatkowe pojazdu (np. zaczep do przyczepy) oraz ich montażu w innym pojeździe, o ile nie zostały one wcześniej uwzględnione w opinii biegłego rzeczoznawcy.

j. Zwrot za uszkodzone mienie
Poszkodowanemu przysługuje zasadniczo prawo do odszkodowania za wszystkie rzeczy uszkodzone w wypadku samochodowym. Po wypadku należy dokonać dokumentacji powstałych zniszczeń w formie zdjęć oraz w miarę możliwości zatrzymania do wglądu uszkodzonych przedmiotów oraz sporządzenia list. Bardzo przydatnym może okazać się przedstawienie posiadanych faktur zakupu lub paragonów.

k. Zwrot wydatków w związku z prowadzeniem rozmów telefonicznych, kosztów korespondencji pocztowej
Z reguły ubezpieczalnie wypłacają ryczały na poczet ww. wydatków w wysokości 20 € lub 25 €. W wypadku odpowiedniego udokumentowania fakturami, paragonami fiskalnymi itp. można dochodzić faktycznie poniesionych kosztów tym zakresie.

ubezpieczenia

Jak uniknąć ubezpieczenia w Niemczech?

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w Niemczech, a nie chcesz płacić za ubezpieczenie w Niemczech?

Popularną wśród Polaków alternatywą jest prowadzenie działalności bez zameldowania w Niemczech. Osoba która nie jest zameldowana w Niemczech nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia.

patrz podstawa prawna: § 193 VVG (Ustawa o umowie ubezpieczeniowej)

Przykład:
ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla kobiety wiek 55-59 lat, z wkładem własnym [Selbstbeteiligung] 0,00 €, bez badań lekarskich, bez nadpłacania zaleglych składek kosztuje 202,00 €/miesiąc

serwis biurowy bez zameldowania w Niemczech kosztuje 80,00 €/miesiąc

Więcej informacji pod numerem telefonu: +49 (0)6929729359 lub dla dzwoniących z Polski: +48 (0)22 2578550

(?)

ubezpieczenia w Niemczech

ubezpieczenia osobowe ubezpieczenie (ERGO, warta, hestia, uniqa, alianz, compensa, commercial union)
ubezpieczenie zdrowotne
ryzyko zdrowotne
inspektorat ubezpieczenia oc
filar agenta
ubezpieczenie oc
pzu ubezpieczenia
kalkulator oc

ubezpieczenia komunikacyjne
ubezpieczenie samochodu
ubezpieczenia samochodowe

ubezpieczenia samochodu oraz ubezpieczenia zdrowotne
ubezpieczenia emerytalne
ubezpieczenie ac, ubezpieczenie mieszkania
tanie oc i warunki ubezpieczenia
tanie ubezpieczenia turystyczne

ubezpieczenia samochodów
oc stawki
bez ubezpieczenia
ubezpieczenia w polsce
brak ubezpieczenia
ubezpieczenia auta
ubezpieczenia aut

prywatne ubezpieczenia zdrowotne
ubezpieczenia samochodow
ubezpieczenia samochodowe oc
ubezpieczenia za granica

ubezpieczenia niemieckie

ubezpieczenia
ubezpieczenia niemieckie
ubezpieczenie
ubezpieczenie w Niemczech

ubezpieczenia w Niemczech

ubezpieczenia w Niemczech

ubezpieczenie w Niemczech

ubezpieczenia w Niemczech

ubezpieczenia niemieckie

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenie w Niemczech

ubezpieczenia niemieckie

ubezpieczenia w Niemczech

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenia niemieckie

ubezpieczenia w Niemczech

ubezpieczenie w Niemczech

ubezpieczenie

ubezpieczenia

ubezpieczenie w Niemczech

ubezpieczenia w Niemczech

ubezpieczenia niemieckie

ubezpieczenie

ubezpieczenia